وضعیت کارکنان خرید خدمت وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی

وضعیت کارکنان خرید خدمت وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی

وضعیت کارکنان خرید خدمت وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی اساساً مستخدمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به 2 دسته رسمی پیمانی تقسیم می گردند و مستخدم رسمی [...]
بیشتر بخوانید وضعیت کارکنان خرید خدمت وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی